Algemene Voorwaarden

 1. Aanbieder: Hanneke Andringa, werkende onder de bedrijfsnaam Zorgeloos
  Ondernemen.
 2. Diensten: de programma’s en trainingen die de aanbieder aanbiedt. Deze
  programma’s en trainingen zijn producten van de aanbieder. Copyright en het
  eigendomsrecht van het programma- en trainingsmateriaal berust bij de
  aanbieder.
 3. Deelnemer: degene die met instemming van de aanbieder deelneemt aan een
  programma dat of een training die de aanbieder verzorgt.
 4. Prijs: de prijs die de aanbieder aan de deelnemer opgeeft voor programma’s
  en trainingen van Zorgeloos Ondernemen, waarbij geldt dat alle opgegeven
  prijzen exclusief BTW zijn en exclusief alle overige heffingen, rechten en/of
  lasten, verschuldigd in verband met de uitvoering van de overeenkomst.
 5. Overeenkomst: de overeenkomst voor het volgen van een programma of
  training die de aanbieder aanbiedt, komt tot stand door mondelinge
  overeenkomst, bevestiging en factuur per e-mail van de aanbieder.
 6. Betaling: de prijs voor de betreffende diensten, inclusief BTW en alle overige
  heffingen, rechten en/of lasten, die de deelnemer is verschuldigd op grond van
  de overeenkomst, dient volledig betaald te zijn binnen de overeengekomen
  betaal. Zonder tijdige en volledige betaling is deelname aan een programma
  of training niet mogelijk. Betaling in termijnen is alleen mogelijk na schriftelijke
  instemming van de aanbieder en dan zijn op die betalingsafspraak van
  toepassing de daarvoor geldende voorwaarden van de aanbieder
  (voorwaarden betaling in termijnen van Zorgeloos).
 7. Risico: het deelnemen aan programma’s en trainingen van Zorgeloos
  Ondernemen is geheel voor eigen risico van de deelnemer. De aanbieder is
  niet aansprakelijk voor gedragingen van de deelnemer of die van andere
  deelnemers en ook niet voor gevolgen die daaruit voortvloeien. Indien en voor
  zover de aanbieder onverhoopt toch aansprakelijk is voor tekortkomingen in
  de nakoming van de overeenkomst, dan is de aansprakelijkheid altijd beperkt
  tot de prijs, exclusief BTW en exclusief alle overige heffingen, rechten en/of
  lasten, die de deelnemer pro rato heeft voldaan.
 8. Bedenktijd: de bedenktijd is 7 dagen zonder betalingsverplichting en vangt
  aan op de dag dat de aanbieder de bevestiging en factuur verzendt. In het
  geval de deelnemer en de aanbieder een overeenkomst sluiten binnen 7
  dagen voor de start van het programma of de training, waar de overeenkomst
  betrekking op heeft, dan eindigt de bedenktijd bij aanvang van dat programma
  of die training.
 9. Annulering door de deelnemer per e-mail geldt na de bevestiging van
  ontvangst door de aanbieder en in geval van het annuleren van de
  overeenkomst per (post)brief, geldt de annulering na de ontvangst van de brief
  die de deelnemer per aangetekende post aan aanbieder heeft gezonden.
  ©2016Hanneke Andringa www.zorgeloosondernemen.nl
 10. Na de termijn van 7 dagen, dan wel vanaf de aanvang van het programma of
  de training als die start valt binnen deze 7-dagen-termijn, vermeld hiervoor
  onder 8, heeft de deelnemer een volledige betalingsverplichting en is de
  aanbieder niet gehouden tot enige restitutie. Bij annulering na het verstrijken
  van de hiervoor vermelde termijn van 7 dagen tot uiterlijk 14 dagen na het
  sluiten de overeenkomst – ten minste wanneer deze periode eindigt vóór de
  start van een programma of training – en in alle gevallen uiterlijk 7 werkdagen
  vóór aanvang van het programma of de training waar de overeenkomst op
  ziet, kan de deelnemer een vervangende deelnemer voorstellen aan de
  aanbieder. De aanbieder heeft de vrijheid om de voorgestelde vervangende
  deelnemer al dan niet te accepteren.
 11. Het is de aanbieder toegestaan om vanwege ziekte of onvoorziene andere
  omstandigheden een programma en/of training te verplaatsen. In geval van
  het verplaatsen van een programma en/of training, biedt de aanbieder (een)
  alternatieve dag(en) aan waarop het programma wordt uitgevoerd,
  respectievelijk de training plaatsheeft. De deelnemer kan na afgelasting geen
  aanspraak maken op enige restitutie of kwijtschelding van de
  overeengekomen prijs naar rato, tenzij de nakoming van de overeenkomst
  door de aanbieder blijvend onmogelijk is en om zwaarwegende redenen geen
  alternatieve data/datum voor een programma en/of de training kunnen/kan
  worden vastgesteld. Voor de dan al geleverde en mogelijkerwijs nog te
  leveren prestaties, waarop de afzegging van de aanbieder geen betrekking
  heeft, blijft de deelnemer de overeengekomen prijs naar rato verschuldigd.
 12. Een afspraak voor een 1-op-1 gesprek maakt de aanbieder in overleg met de
  deelnemer. Het daarna verplaatsen van die afspraak op verzoek van de
  deelnemer, vindt slechts in uitzonderlijke gevallen plaats en is ter beoordeling
  van de aanbieder.
 13. Een programmaonderdeel, trainingen en gesprekken die de deelnemer mist
  om elke andere reden, dan die hiervoor onder 12 is vermeld, kan de
  deelnemer niet inhalen en leidt voor de deelnemer ook niet tot een
  vermindering van zijn/haar betalingsverplichting.
 14. De aanbieder behandelt persoonsgegevens en overige vertrouwelijke
  gegevens die zij ontvangt in het kader van de overeenkomst met de
  deelnemer vertrouwelijk en in overeenstemming met geldende privacy wet- en
  regelgeving.
 15. Op overeenkomsten van de aanbieder is Nederlands recht van toepassing. In
  het geval een geschil ontstaan naar aanleiding van of verband houdende met
  een overeenkomst, zullen de aanbieder en de deelnemer zich inspannen om
  dat in overleg op te lossen en zij verplichten zich op eerste verzoek van de
  andere partij actief en constructief deel te nemen aan een mediationtraject. In
  het geval een oplossing in der minne desondanks niet mogelijk blijkt, kunnen
  geschillen alleen worden beslecht door de bevoegde rechter in de rechtbank
  Den Haag.